Terapia drogą do sprawności

Drukuj

 

Terapia drogą do sprawności

 

Projekt „Terapia drogą do sprawności” jest realizowany zgodnie z Umową Darowizny nr 50/2014 finansowaną ze środków Fundacji ENERGA

Na realizację projektu Stowarzyszenie pozyskało 40.000,00 zł od Fundacji ENERGA

Termin realizacji: w okresie od 01. 03. 2014r. do 07.12. 2014r.

Partner biorący udział w realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

nr 4 w Słupsku.

Zajęcia realizowane z ProjektuTerapia drogą do sprawnościodbywają się w:

Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym terapii jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz wyrównanie szans edukacyjnych 45 dzieci  niepełnosprawnych (w zajęciach muzykoterapii oprócz dzieci niepełnosprawnych, uczestniczy 6 dzieci zdrowych jako współuczestnicy projektu w celu integracji grupy, wsparcia kolegów niepełnosprawnych).

Podczas zajęć specjalistycznych są korygowane główne problemy dzieci niepełnosprawnych, które skutkować mogą odizolowaniem społecznym, pogłębiającym się poczuciem niższej wartości, trudnościami adaptacyjnymi, niższymi niż możliwości tych dzieci osiągnięciami w nauce oraz często też niedostosowaniem społecznym, a w końcowym efekcie wykluczeniem społecznym, a więc:

- wady wymowy utrudniające komunikację społeczną, możliwość nawiązywania kontaktów, problemy w nauce,

- pogłębiające się zaburzenia sprawności fizycznej i intelektualnej przy braku dodatkowych zajęć wspomagających zaburzone sfery,

- słabe kompetencje komunikacyjne werbalne i niewerbalne, co uniemożliwia pełnienie określonych ról społecznych, brak poczucia sprawczości

- niewłaściwe nawyki ruchowe powodujące pogłębianie się schorzeń w zakresie ruchowym,

- zaburzenia sensoryczne

- zaburzenia emocjonalne, agresja, nadpobudliwość ruchowa, popadanie w konflikty z otoczeniem,

- słaby rozwój umiejętności kluczowych,

- niewystarczająca umiejętność generalizowania nabywanej wiedzy, wykorzystywanie jej w praktyce, co skutkuje powierzchownością lub wręcz niemożnością w zakresie przyswajania zadań edukacyjnych, 

- słaba koncentracja uwagi mająca odzwierciedlenie w słabych osiągnięciach, trudnościach w nauce

- słaba umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej, 

- brak zaradności w życiu codziennym, podejmowaniu decyzji, unikanie kontaktów społecznych

- brak poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena, poczucie bycia gorszym,

- izolacja społeczna, brak akceptacji co skutkować może wykluczeniem społecznym

- pogłębianie się różnic edukacyjnych,

- utrudniony dostęp do narzędzi specjalistycznych i materiałów dydaktycznych, co powoduje trudności w opanowaniu materiału programowego.

Zgodnie z założonymi celami odbędzie się łącznie  858 godzin  z terapii grupowych i indywidualnych: 52 godziny terapii logopedycznej, 182 godziny terapii integracji sensorycznej, 260 godzin terapii w Sali Doświadczania Świata, 260 godzin terapii Biofeedback, 52 godziny z terapii ruchowej, 52 godziny z muzykoterapii.

Rodzaje zajęć specjalistycznych realizowane w ramach projektu:

- Terapia logopedyczna - korekta wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, co niewątpliwie prowadzi do zaburzeń w komunikacji społecznej, stresu i odizolowywania się dzieci od otoczenia.

- Integracja Sensoryczna - zajęcia mające na celu stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

- Sala Doświadczania Świata czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga koncentrację uwagi. stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię. 

- Biofeedback - usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentracji uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagą, poprawianie samooceny oraz zwiększanie odporności immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególnie w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- Terapia ruchowa - której celem jest korygowanie wad postawy w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz usprawnianie dzieci z obniżoną siłą mięśniową.

- Muzykoterapia - zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.


Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk