Sprawozdanie 2017

Drukuj

 

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

1.    Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.  Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

3.    NIP: 8393123725

4.    REGON: 220989874

5.    Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.    Numer KRS: 0000352605

 1. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 2. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Forma prawna: Stowarzyszenie
 4. Skład Zarządu:
  • Anna Włoch – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Monika Miodek - sekretarz
  • Anna Szczepańska - skarbnik
  • Beata Ozdoba – członek

II. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

– wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osóbniepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi,młodzieżowymi i gospodarczymi,

pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osóbniepełnosprawnych  i ich rodzin,

– organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia,

działania na rzecz integracji europejskiej,

wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

prowadzenie działalności wydawniczej,

nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

 inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2017 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

 IV. Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 21.000,00 zł   

 

  *  termin realizacji projektu: 01 kwiecień 2017 r. do 30 październik 2017 r.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 7” było wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 420 h zajęć specjalistycznych w tym: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, terapia w sali doświadczania świata, terapia biofeedback, socjoterapia, muzykoterapia, tyflopedagogiki, surdopedagogika, logorytmika.

Z dotacji zakupiono:

- materiały papiernicze –200 zł

Zajęcia realizowane z  Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 7”odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

- etatów nauczycielskich,

- godzin realizowanych z art. 42 KN

 

V. Działania Stowarzyszenia

 

1.   Realizacja Projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 7w Centrum Aktywności i  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2.   W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2017 r. zatrudniło 10 pracowników – terapeutów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 7”.

 

3.   Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

prowadził dokumentację stowarzyszenia,

podpisał porozumienie wolontariackie z  księgową, w celu prowadzenia księgowości w projektach „Małymi kroczkami do sukcesu 7”,

podpisał porozumienia wolontariackie z koordynatorami projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 7”,

przygotował zakładki reklamujący Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku, w ramach akcji promującej przekazywania 1%,

rozliczył darowiznę od PFRON.

 

4.   Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia.

 

 

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

 1. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

 1. NIP: 8393123725
 2. REGON: 220989874
 3. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 4. Numer KRS: 0000352605
 5. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 6. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 7. Forma prawna: Stowarzyszenie
 8. Skład Zarządu:
  • Anna Włoch – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Monika Miodek - sekretarz
  • Anna Szczepańska - skarbnik
  • Beata Ozdoba – członek

II. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

-integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

- pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

- organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

- organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia,

- działania na rzecz integracji europejskiej,

- wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

-organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2017 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

 Dochody za rok 2017 :

Ø  Bilans otwarcia (stan początkowy) –5 331,60 zł

Ø  Składki członkowskie – 1 125 zł

Ø  Darowizna – 1 000 zł

Ø  1% podatku – 2 158,80 zł

Ø  Darowizny pieniężne na rzecz  Stowarzyszenia :

 – Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7” – 22 000 zł

Ogółem, w roku 2017 przychody wyniosły  26 283,80 zł

V. Poniesione koszty w 2017 roku:

Ø  Faktura Proforma 00037/PBD/2017   PBMMedia – 189,42 zł

Ø  Rachunek 13 Logopeda w Twoim domu. Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7” 280,00 zł

Ø  Rachunek 16 Logopeda w Twoim domu. Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7”  280,00 zł

Ø  Faktura 901/06/2017/SŁ balony, skarbonki, pióra wieczne, nici, wkłady do długopisów – 151,61 zł

Ø  Polisa ubezpieczeniowa sprzętu z CentrumAktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych187,00 zł

Ø  Rachunek 24/2017 Usługi autokarowe Bławat Marek – 1 500,00 zł

Ø  Faktura 1695/06/2017/SŁ nożyczki, segregatory, papier, bloki, kredki, ołówki, linijki, temperówki, kleje. Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7”  200,00 zł

Ø  Rachunek 23 Logopeda w Twoim domu. Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7”  280,00 zł

Ø  Rachunek 26 Logopeda w Twoim domu. Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7”  280,00 zł

Ø  Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 7” – 21 280,00 zł

Ø  Opłaty za prowadzenie rachunku – 263,05 zł

Ogółem, w roku 2017 stowarzyszenie poniosło koszty w kwocie24 891,08 zł

VI. Stan środków na dzień 31.12.2017 r. – 6 725,32 zł

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk