Sprawozdanie 2016

Drukuj

 

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

     1.    Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

      nr 4 w Słupsku

2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku,

ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

    3.    NIP: 8393123725

   4.    REGON: 220989874

  5.    Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  6.    Numer KRS: 0000352605

 1. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 2. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Forma prawna: Stowarzyszenie
 4. Skład Zarządu:
  • Anna Włoch – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Monika Miodek - sekretarz
  • Anna Szczepańska - skarbnik
  • Beata Ozdoba – członek

 II. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

– wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

– organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia,

działania na rzecz integracji europejskiej,

wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

prowadzenie działalności wydawniczej,

nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

 inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2016 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

 Dochody za rok 2016 :

Ø  Bilans otwarcia (stan początkowy) –2 341,70 zł

Ø  Składki członkowskie – 740 zł

Ø  Darowizna – 3 000 zł

Ø  1% podatku – 3 106,60 zł

Ø  Darowizny pieniężne na rzecz  Stowarzyszenia :

 – Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 6” – 10 404 zł

Ogółem, w roku 2016 przychody wyniosły  17 250,60 zł

V. Poniesione koszty w 2016 roku:

Ø  Usługa fotograficzna – 65,60 zł

Ø  Polisa ubezpieczeniowa sprzętu z CentrumAktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 187 zł

Ø  Materiały biurowe – 199,32 zł

Ø  Tusz do drukarki – 78,98 zł

Ø  Materiały papiernicze – 44 zł

Ø  Lampiony – 74,80 zł

Ø  Komputer – 3 000 zł

Ø  Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 6” 10 404 zł (zwrot 44 zł)

Ogółem, w roku 2016 stowarzyszenie poniosło koszty w kwocie14 009,7 zł

IV. Stan środków na dzień 31.12. 2016 r. – 5 331,60 zł

V. Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 6”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 10 404 zł.   

 

         Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2016 r. do 30 października 2016 r.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 6” było wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 296 h zajęć specjalistycznych w tym: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, terapia w sali doświadczania świata, terapia biofeedback, socjoterapia, muzykoterapia, tyflopedagogiki, surdopedagogika, arteterapia.

 Zajęcia realizowane z  Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 6”odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

 

VI. Działania Stowarzyszenia

 1.   Realizacja Projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 6w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2.   W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2016 r. zatrudniło 11 pracowników – terapeutów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 6”. 

3.   Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

prowadził dokumentację stowarzyszenia,

podpisał porozumienie wolontariackie z  księgowym, w celu prowadzenia księgowości w projektach „Małymi kroczkami do sukcesu 6”,

podpisał porozumienia wolontariackie z koordynatorami projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 6”,

przygotował razem z Tomaszem Dziermańskim projekt zakładki reklamujący Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku, w ramach akcji promującej przekazywania 1%,

rozliczył darowiznę od PFRON.

 

4.   Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk