Sprawozdanie za rok 2015

Drukuj

 Sprawozdanie za rok 2015

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

 

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

1.Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.  Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

3.    NIP: 8393123725

4.    REGON: 220989874

5.    Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.    Numer KRS: 0000352605

 1. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 2. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Forma prawna: Stowarzyszenie
 4. Skład Zarządu:
  • Anna Włoch – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Monika Miodek - sekretarz
  • Anna Szczepańska - skarbnik
  • Beata Ozdoba – członek

II. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

 

§ 7

 

Celem stowarzyszenia jest:

- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

- pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 - podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

 - prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 - promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

 - organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

 - organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,

 - organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

 - organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia,

 - działania na rzecz integracji europejskiej,

 - wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

 -organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

 - prowadzenie działalności wydawniczej,

 - nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

 - inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2015 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

 IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

 Dochody za rok 2015 :

*  Bilans otwarcia (stan początkowy) –2 638,25 zł

*  Składki członkowskie 680,00 zł

*  Darowizna 700,00 zł

*  Darowizny pieniężne na rzecz  Stowarzyszenia :

 – Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 5” - 15.000,00zł

 

Ogółem, w roku 2015 przychody wyniosły  17 652, 05 zł

 V. Poniesione koszty w 2015 roku:

Obsługa rachunku – 180,00  

 Na realizację zadań statutowych:

Ø  189,00 zł wydano na ubezpieczenie sprzętu z CentrumAktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-   Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 5”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 15.000,00 zł   

 Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

 Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 5” było wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 420 h zajęć specjalistycznych w tym: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, terapia w sali doświadczania świata, terapia biofeedback, socjoterapia, muzykoterapia, tyflopedagogiki, surdopedagogika, arteterapia.

Z dotacji zakupiono:

- materiały papiernicze do zajęć arteterapii –300 zł

 Zajęcia realizowane z  Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 5”odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

 - etatów nauczycielskich,

 - godzin realizowanych z art. 42 KN

 VI. Stan środków na dzień 31.12. 2015 r. – 2 341,70 zł

 VII. Działania Stowarzyszenia

 1. Realizacja Projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 5w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 2. W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2015 r. zatrudniło 13 pracowników – terapeutów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 5”.

3. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

- prowadził dokumentację stowarzyszenia,

- podpisał porozumienie wolontariackie z  księgową, w celu prowadzenia księgowości w projektach „Małymi kroczkami do sukcesu 5”,

- podpisał porozumienia wolontariackie z koordynatorami projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 5”,

- przygotował razem z Tomaszem Dziermańskim projekt zakładki reklamujących Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku,

- rozliczył darowiznę od PFRON

 

4. Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

1.    Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

3.    NIP: 8393123725

4.    REGON: 220989874

5.    Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.    Numer KRS: 0000352605

 1. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 2. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Forma prawna: Stowarzyszenie
 4. Skład Zarządu:
  • Anna Włoch – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Monika Miodek - sekretarz
  • Anna Szczepańska - skarbnik
  • Beata Ozdoba – członek

II. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

– wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób    
   niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi,   
   młodzieżowymi i gospodarczymi,

pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych
   i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób   
   niepełnosprawnych  i ich rodzin,

– organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-
   sportowych,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i
   wymagających wsparcia,

działania na rzecz integracji europejskiej,

wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i
   wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

prowadzenie działalności wydawniczej,

nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi,
   kulturalnymi i artystycznymi,

 inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2015 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

IV. Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 5”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 15.000,00 zł   

 

         Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 5” było wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 420 h zajęć specjalistycznych w tym: terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, terapia w sali doświadczania świata, terapia biofeedback, socjoterapia, muzykoterapia, tyflopedagogiki, surdopedagogika, arteterapia.

Z dotacji zakupiono:

- materiały papiernicze do zajęć arteterapii –300 zł

 

Zajęcia realizowane z  Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 5”odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

- etatów nauczycielskich,

- godzin realizowanych z art. 42 KN

 

V. Działania Stowarzyszenia

 

1.   Realizacja Projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 5w Centrum Aktywności i   
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

2.   W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2015 r. zatrudniło 13 pracowników – terapeutów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 5”.

 

3.   Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

prowadził dokumentację stowarzyszenia,

podpisał porozumienie wolontariackie z  księgową, w celu prowadzenia księgowości w
    projektach
„Małymi kroczkami do sukcesu 5”,

podpisał porozumienia wolontariackie z koordynatorami projektów „Małymi kroczkami do
   sukcesu 5
”,

przygotował razem z Tomaszem Dziermańskim projekt zakładki reklamujący
    Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku, w ramach akcji promującej przekazywania 1%,

rozliczył darowiznę od PFRON.

 

4.   Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia.

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk