Sprawozdanie za rok 2013

Drukuj

 

Sprawozdanie za rok 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

 

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

 

 1. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
 2. Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk
 3. NIP: 8393123725
 4. REGON: 220989874
 5. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 6. Numer KRS: 0000352605
 7. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 8. Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 9. Forma prawna: Stowarzyszenie
 10. Skład Zarządu:
  • Mariola Dudek – prezes
  • Anna Świętochowska- wiceprezes
  • Sylwia Modzelewska - sekretarz
  • Zofia Stańska - skarbnik
  • Bożena Gostkowska – członek

 

II. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określonew paragrafie 7 Statutu:

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest :

- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

-  inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych  technologii informatycznych,

- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

- pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.                                                                         

§ 8

 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

- organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

- organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowychi rekreacyjno- sportowych,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych                            i wymagających wsparcia,

- działania na rzecz integracji europejskiej,

- wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.
 

III. Stowarzyszenie w 2013 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

 

 Dochody  za rok 2013 :

 • Bilans otwarcia (stan początkowy) - 4.527,60 zł
 • Składki członkowskie 950,00 zł
 • Darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia -

 – Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 3” 15.000,00 zł

 -  Zbiórka 1% - 7.290,20

 - Darowizny – 850,00 zł

 • Odsetki bankowe - 0,44 zł

Ogółem, w roku 2013  przychody wyniosły  28.618,24 zł

W roku 2013 Stowarzyszenie pozyskało środki na sumę 24.090,64 zł

 

V. Poniesione koszty w 2013 roku:

1. Ze względu na wysokie opłaty obsługi rachunku w Banu PKO BP SA (prowadzenie rachunku 28 zł na miesiąc, prowizja od każdego przelewu 1,30 zł, prowadzenie subkonta 25 zł miesięcznie) przeniesiono rachunek stowarzyszenia do Banku Zachodniego WBK S.A. (prowadzenie rachunku 15 zł na miesiąc, prowizja od każdego przelewu 0, prowadzenie subkonta 0 zł)

Obsługa rachunku :

- Bank PKO SA– 307,84   (275,48 zł opłaty za prowadzenie konta i 32,36 zł przelewy

(styczeń –październik)

- Banku Zachodniego WBK S.A. – 120 zł + jednorazowa opłata za wydanie tokena – 50 zł (Token to urządzenie elektroniczne, które zapewnia silne uwierzytelnianie użytkownika) (maj- grudzień)

2. Na realizację zadań statutowych:

 • Zakupiono materiały papiernicze za 200,79zł oraz wywołano zdjęcia za 77,00 zł w celu wykonania wystawy przedstawiającej działalność Stowarzyszenia i zachęcającej do wpłaty 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozostałe materiały papiernicze zostały wykorzystane do wykonania tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 30- lecia nadania Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku imienia Gustawa Morcinka.
 • 187,50 zł wydano na reklamę Stowarzyszenia w lokalnych mediach (telewizji i gazecie „ Obserwator”) w celu promocji i rozpowszechnieniu informacji o 1% .
 • Za 705,00 zł zakupiono artykuły papiernicze i toner do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Centrum (zakupiono z funduszy Fundacji Energa).
 • 130,00 zł wydano na zakup pomocy terapeutycznych do sali logopedycznej (zakupiono z funduszy Fundacji Energa).
 • Za 76,58 zł zakupiono toner do prowadzenia dokumentacji Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakupiono z funduszy Fundacji Energa).
 • 1186,02 zł wydano na zakup sprzętu do terapii SI (zakupiono z funduszy Fundacji Energa).
 • 2720,00 zł - wydatki na pracę terapeutów w Centrum (z funduszy Fundacji Energa).
 • 120,00 zł kosztowały 2 pieczątki do obsługi dokumentacji Stowarzyszenia.
 • 101,82 zł przeznaczono na zakup słodkiego poczęstunku dla dzieci biorących udział     w Międzyszkolnej Zabawie integracyjnej „Kubuś Puchatek uczy i wychowuje” dla uczniów klas II
 • 411,20 zł zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Centrum. (za rok 2012)
 • 150,00 zł wpis do KRS (zmiany w statucie  zapis nowych członków zarządu)
 • 250,00 zł ubezpieczenie sprzętu w Centrum za rok 2013
 • 23,12 zł zakupiono księgę inwentarzową
 • 210,00 zł zakupiono 2 publikacje wraz z płytami na temat prowadzenia stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym
 • 104,00 zł zakupiono pieczątki do dekretacji dokumentów stowarzyszenia
 • 300,00 zł wydano na zakup statuetek dla „Przyjaciół szkoły”
 • 23,00 zł wydano na wydruk plakatu z Logo Stowarzyszenia
 • 1797, 98 zł zakupiono komputer z oprogramowaniem do pracowni komputerowej, s. 26
 • 1099,00 zł zakupiono projektor do sali lekcyjnej (s. 29)

 Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 3”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 15.000,00 zł

 Termin realizacji projektu: od 01 kwietnia 2013r. do 05 grudnia 2013 r.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 3” było wyrównanie szans edukacyjnych 29 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 480 h zajęć specjalistycznych w tym: 48 godzin zajęć logopedycznych, 192 godzin zajęć integracji sensorycznej, 72 godzin zajęć w Sali Doświadczania Świata, 96 godzin zajęć Biofeedback, 24 godzin zajęć z biblioterapii i 24 godzin  zajęć z muzykoterapii.

- Wypłaty dla terapeutów – 14.400,00   .

Z  dotacji zakupiono:

- gry terapeutyczne – 200,00 zł

- instrumenty muzyczne – 250,00 zł

- materiały papiernicze – 150,00 zł

Zajęcia realizowane z Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 3odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. W Centrum przeprowadzono również 68 godzin zajęć terapeutycznych (SI -50 godzin i 18 godzin zajęć logopedycznych) z funduszy Fundacji Energa.

 Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

- etatów nauczycielskich,

- godzin realizowanych z art. 42 KN

Łącznie poniesione koszty w roku 2013 – 25 351,62 zł

VI. Stan środków na dzień 31.12. 2013 r. - 3 266,62 zł

VII. Działania Stowarzyszenia

1. W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2013 r. zatrudniło 2 pracowników – terapeutów (z funduszy Fundacji ENERGA) oraz 7 do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 3”

2.  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4   w Słupsku przygotował i przesłał dokumenty do Sądu Rejonowego  Gdańsk Północ w Gdańsku w celu zmiany celów stowarzyszenia i członków zarządu.

      Z dniem 23 maja 2013 r. Inez Janion złożyła rezygnację z funkcji prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku, dlatego też do końca kadencji (według statutu stowarzyszenia) Zarząd wybrał nowego prezesa Mariolę Dudek i w drodze kooptacji nowego wiceprezesa Annę Świętochowską. Nowy Zarząd zostanie wybrany za rok, po zakończeniu 5 letniej kadencji, przez wszystkich członków stowarzyszenia na walnym zebraniu członków.  

3. Po raz kolejny stowarzyszenie było współorganizatorem regionalnego konkursu Plastyczno- literackiego „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej i literackiej na temat „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.

Celem  konkursu jest:

·         kształtowanie tożsamości regionalnej,

·         rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych i literackich,

·         kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej znanych, charakterystycznych dla naszego regionu.

·         promowanie dorobku kulturalnego i gospodarczego oraz walorów przyrodniczych  i turystycznych swojej miejscowości,

·         rozbudzenie w dzieciach i młodzieży poczucia więzi i dumy z miejsc zamieszkania,

·         wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych

W czwartej edycji konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów, nadesłano 555 prac konkursowych, w tym 459 prac plastycznych i 96 prac literackich z 67 szkół podstawowych i gimnazjów z naszego województwa. Komisja konkursowa przyznała 69 nagród oraz 13 nagród specjalnych.Prace plastyczne przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - do oddziału dla dzieci - oraz do Domu Opieki Społecznej „Leśna Oaza”.

4. Stowarzyszenie wzięło również udział w organizacji jubileuszu 30- lecia nadania Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku imienia Gustawa Morcinka. Razem z Samorządem Uczniowskim współfinansowało wykonanie tablicy pamiątkowej, przekazało 5 książek dla laureatów Szkolnego Konkursu Rodzinnego „ Baśnie i legendy Gustawa Morcinka’ – plakat dla kl. 0 – I, ponadto Stowarzyszenie przekazało 6 książek dla laureatów Szkolnego Konkursu Rodzinnego „ Baśnie Morcinka w komiksie” dla kl. II.

5. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, dlatego też w czytelni zorganizowano wystawę obrazów i rzeźb niepełnosprawnych artystów. Na wernisaż  zaproszono panią Elżbietę Żołyniak opiekuna Klubu Plastyka im. Stanisława Morawskiego oraz Zenona Frąckiewicza artystę malarza i rzeźbiarza. W wernisażu wzięli udział, oprócz artystów ze Słupskiego Ośrodka Kultury, uczniowie z klas integracyjnych. Mieli oni okazję obejrzeć piękne obrazy i rzeźby słupskich artystów oraz porozmawiać z zaproszonymi gośćmi na temat ich pasji, technik malarskich i sztuki rzeźbiarstwa. Współorganizatorem spotkania było nasze Stowarzyszenie.

6. Nasze Stowarzyszenie przy udziale Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” zorganizowało zbiórkę prezentów – darów w naturze od uczestników imprezy Mikołajki 2013 i przekazało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku dla najuboższych dzieci. Suma zebranych ofiar wyniosła łącznie: 85 kg (słodycze 35 kg, maskotki 50 sztuk, książek 8 sztuk, ubrania 11 sztuk, gry planszowe 5 sztuk).

7.Stowarzyszenie kontynuowało w roku 2013 realizację projektuAkademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka, poprzez liczne imprezy, konkursy, spotkaniaz ciekawymi ludźmi.

8.      Zarząd Stowarzyszenia postanowił uhonorowaćosoby najbardziej hojne oraz aktywnie wspierające działalność Stowarzyszenia statuetką „Przyjaciela Szkoły”. Tytuł  „ Przyjaciela szkoły”  otrzymali:

 Anna Gidzielska

Prezes Fundacji ENERGA

Beata Kątnik

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska  ds. Osób Niepełnosprawnych

ks. Czesław Kaliszan i Pan  Marcin Nejman

19 XII 2013r.odbyła sięceremonia wręczenie statuetek zaproszonym gościom.

9. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

- prowadził dokumentację stowarzyszenia

- podpisał porozumienie wolontariackie z nową księgową Izabelą Gil w celu prowadzenia  księgowości Stowarzyszenia  w okresie 10.04.2013r. do 10. 04.2015r.

- przygotował plakaty i ulotki reklamujące Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku

- rozliczył darowiznę od Fundacji Energa

- przygotował Album o Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Fundacji Energa

- Opracował nowy projekt do Fundacji Energa w celu pozyskania funduszy  na działalności Centrum Rehabilitacji i Aktywności  Osób Niepełnosprawnych

10.W roku 2013 przyjęto 6 nowych członków do Stowarzyszenia, a 14 wykluczono z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich.

11. Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk