Sprawozdanie za rok 2012

Drukuj

 

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

 

1.     Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.     Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku,ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

3.     NIP: 8393123725

4.     REGON: 220989874

5.     Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.     Numer KRS: 0000352605

 1. Data rejestracji: 31.03. 2010r.
 2. Data rejestracji: 29. 11. 2012r.  Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Forma prawna: Stowarzyszenie
 4. Skład Zarządu:
  • Inez Janion– prezes
  • Mariola Dudek- wiceprezes
  • Sylwia Modzelewska - sekretarz
  • Zofia Stańska - skarbnik
  • Bożena Gostkowska – członek

 

II.   W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku   realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest :

 • wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
 •  promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,
 •  wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,
 •  wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,
 • rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych  technologii informatycznych,
 • organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
 • współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,
 • prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,
 •  organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno- sportowych,
 • organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,
 • działania na rzecz integracji europejskiej,
 • wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
 • inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

III. Stowarzyszenie w 2012 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

1. Dochody  za rok 2011 – 37.303,22

 • Składki członkowskie - 520 zł
 • Darowizny pieniężne – 15.788 zł Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 2”
 • Darowizna na rzecz biblioteki – 570
 • Odsetki bankowe - 2,68 zł

 

Ogółem, w roku 2012  przychody wyniosły 54.183,90 zł

 

 2.Dotacje  rzeczowe - otrzymaliśmy 50 książek od Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - wartość książek 842,78 zł

 Książki zostały przekazane na nagrody:

 • 18  książek – Regionalny  Konkurs Plastyczny „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”
 • 9  książek - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji”
 • 9 książek  -  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kocham Matkę Ziemię”
 • pozostało – 14 książek

 V. Poniesione koszty w 2012 roku.

 1.Na realizację zadań statutowych:

 •  Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 2”.Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 15.788 zł

 Termin realizacji projektu: od 4 czerwca 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.

 Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 2” było wyrównanie szans edukacyjnych 51 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 300 h zajęć specjalistycznych w tym: 15 h terapii logopedycznej, 45 h integracji sensorycznej, 45 h terapii w sali doświadczania świata, 30 h terapii biofeedback, 30 h terapii ruchowej, 45 h biblioterapii, 30 h muzykoterapii i 30 h zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i tyflopedagogika – 30 h.

- Wypłaty dla terapeutów - 15.000 zł (z dotacji 12.000 zł, z Fundacji Energa - 3.000 zł)

Zakup środków trwałych:

- program komputerowy Microsoft Office 2010 -  412 zł (środki własne – z Fundacji Energa)

Z dotacji zakupiono:

 • zestaw terapeutyczny  do Sali Doświadczenia Świata – 2.700 zł
 •  ekran projekcyjny – 450 zł
 • płyty CD z muzyką relaksacyjną - 100 zł
 •  filmy DVD poruszające tematy real. podczas zajęć z biblioterapii – 100 zł
 •  materiały plastyczne (farby, kredki, bloki) – 238 zł
 • książki terapeutyczne – 200 zł

 

Szkolenia - 820 zł

 Kurs II stopnia – Integracja Sensoryczna - dla terapeutów  z  Centrum Rehabilitacjii Aktywności Osób Niepełnosprawnych

 • Wydatki na Stowarzyszenie:

1. Obsługa rachunku – 336 zł

2. Bankowe opłaty manipulacyjne, przelewy  71,30 zł

3. Wydatki na rzecz innych :

- Puchar przechodni – 100 zł (W ramach Akademii Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka 14VI 2012r. odbyły się w naszej szkole rozgrywki międzyklasowe w piłkę nożną)

- Nagrody na konkurs „Dama i Dżentelmen Roku” – 71 zł

- Nagrody na Przegląd Teatralny z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - 35,03 zł

- wydruki ksero - informatory  o działalności  Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych - 135 zł

- koperty - 7.50 zł

 - ramki na zdjęcia i kwiaty cięte  41 zł (podziękowanie darczyńcom podczas uroczystego otwarcia Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych)

- pasta przewodząca do Biofeedback - 88,50 zł

- nagrody - książki na  Regionalny Konkurs Plastyczny „Znane i nieznane miejsca mojego regionu” – 747.30 zł (pieniądze pozyskane z darowizny na rzecz biblioteki)

- toner – wydruk dokumentów stowarzyszenia - 90,25 zł

- YAMAHA- 2669   sprzęt muzyczny zakupiony do prowadzenia zajęć z muzykoterapii

- artykuły elektryczne – 259.42 zł zakupione do zajęć z muzykoterapii i biblioterapii

- opłaty za zmiany w statucie – 150 zł

- umowy zlecenia- 39.700 zl.  W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi (Centrum) Stowarzyszenie w 2012 r. zatrudniło 9  pracowników na umowy - zlecenia oraz  9 umów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 2”

Łącznie poniesione koszty w roku 2012 - 49.656,30 zł

 

VI. Stan środków na dzień 01.01. 2013 r. 4 527,60 zł

 

 VII. Działania Stowarzyszenia

1)   23 stycznia 2012r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Zaproszonym gościom przedstawiono krótką historię powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku oraz zaprezentowano cele i dotychczasową działalności. Następnie zwiedzono pomieszczenia Centrum Rehabilitacji i Aktywności (sale 7,9,11a,21,50) Osób Niepełnosprawnych. Odbyło się spotkanie z nauczycielami - terapeutami, uczniami i rodzicami. Zaproszonych gości zapoznano ze specyfiką pracowni terapeutycznych. Następnie odbyła się krótka część artystyczna, podziękowanie darczyńcom i sympatykom Stowarzyszenia. Wystąpił koordynator Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych i omówił działalności Centrum. Podczas krótkiej części artystycznej na ręce pani Prezes Anny Gidzielskiej złożono podziękowanie Fundacji ENERGA za przekazanie funduszy na powstanie Centrum oraz pani Beacie Kątnik –Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Słupska ds.
Osób Niepełnosprawnych za  pomoc w założeniu tego Centrum. Wśród zaproszonych gości byli również:

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krzysztof Sikorski,

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku Krystyna Danilecka – Wojewódzka

Dyrektor  Wydziału Oświaty Bogdan Leszczuk

Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Słupsku Wojciech Lewenstam

2)   Z terapii w Centrum korzystają dzieci, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym ze wskazaniami do ćwiczeń w konkretnej terapii. Z funduszy pozyskanych przez Stowarzyszenie skorzystało razem 134 dzieci i odbyło się 912 godzin terapii.

Sala Doświadczania Świata – w  bieżącym roku skorzystało z tej formy  terapii 50 dzieci:           6 dzieci z projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 2” oraz 44 dzieci z funduszy Fundacji Energa. Razem odbyło się 157 godzin terapii.

Terapia logopedyczna objęła 5 dzieci: 3 dzieci z projektu  „Małymi kroczkami do sukcesu 2” oraz 2 dzieci z funduszy Fundacji Energa. Razem odbyło się 47 godzin terapii.

Zajęcia w zakresie Terapii Ruchowej (gimnastyka korekcyjna) z tej terapii skorzystało 6 dzieci z  projektu  „Małymi kroczkami do sukcesu 2” odbyło się 30 godzin terapii.

Integracja Sensoryczna objęła 25 dzieci: 3 dzieci z projektu  „Małymi kroczkami do sukcesu 2” oraz 22 dzieci z funduszy Fundacji Energa. Razem odbyło się 375 godzin terapii.

Biofeedback z tej terapii skorzystało 16 dzieci: 2 dzieci z projektu  „Małymi kroczkami do sukcesu 2” oraz 14 dzieci z funduszy Fundacji Energa. Razem odbyło się 160 godzin terapii.

Powiększono również ofertę Centrum o zajęcia z:

Muzykoterapii- z tej terapii skorzystało 6 dzieci niepełnosprawnych + 6 dzieci zdrowych współuczestników projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 2”. Odbyło się 30 godzin terapii.

Biblioterapii z tej terapii skorzystało 11 dzieci niepełnosprawnych + 18 dzieci zdrowych współuczestników projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 2”  Odbyło się 45 godzin terapii.

Przeprowadzono również 8 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 1 dziecka (z funduszy Fundacji Energa).

W ramach projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 2 zrealizowano 30 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 10 dzieci i 30 godzin tyflopedagogiki dla 4 dzieci.

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

 • etatów nauczycielskich,
 • godzin realizowanych z art. 42 KN,
 • projektu „Dziecko najlepsza inwestycja - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III odbywającego się w naszej szkole. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowano 450 godzin, a z terapii w gabinetach Centrum skorzystało 33dzieci:
 • Sala Doświadczania Świata - przeprowadzono 90 godz. terapii dla 6 dzieci
 • Terapia logopedyczna - przeprowadzono 60 godz. terapii dla 8 dzieci
 • Zajęcia w zakresie Terapii Ruchowej - przeprowadzono 90 godz. terapii dla 12 dzieci
 • Integracja Sensoryczna - przeprowadzono 120 godz. terapii dla 4 dzieci
 • Biofeedback - przeprowadzono 90 godz. terapii dla 3 dzieci

3)   Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku przesłał dokumenty dotyczące zmiany statutu i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku W dniu 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dokonano również zmianyprzewodniczącego komisji rewizyjnej

-Henryk Pastucha zastąpił Marię Popielarską.

4)   Stowarzyszenie pozyskano środki w wysokości 450 zł na zakup nagród, na Regionalny Konkurs Plastyczny „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem konkursu, którego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej na temat „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.

Cele  konkursu:

 • kształtowanie tożsamości regionalnej,

 •  rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,

 • wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych,

 •  kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej znanych

W trzeciej edycji konkursu wzięło udział 643 uczniów z 61szkół podstawowychi gimnazjów z naszego województwa.Komisja konkursowa przyznała 57 nagród (28 nagród i 29 wyróżnień) oraz nagrody specjalne. Nagrodzone prace plastyczne przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddziału dla Dzieci oraz do Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - KAWON. 

5)   Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z niewidomą poetką Teresą Ławecką. Uczniowie wysłuchali wierszy poetki w wykonaniu koleżanek z klasy V b. Rozmawiali z panią Ławecka na temat życia niewidomych i trudności z jakimi się one spotykają. W drugiej części spotkania Teresa Ławecka zaprezentowała zgromadzonym na spotkaniu uczniom przyrządy, którymi posługują się osoby niewidome oraz książki, zeszyty i gry. Uczniowie mieli również  wykonać kilka zadań, o które poprosiła ich pani Ławecka. Trudno było wejść w rolę osoby niewidomej i np. nawlec igłę z zawiązanymi oczami czy zagrać w szachy. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątki z autografem poetki. Współorganizatorem spotkania było nasze Stowarzyszenie.

6)   Nauczyciele ze świetlicy szkolnej wraz ze Stowarzyszeniem zorganizowali akcję charytatywną „Podziel się prezentem”. Zebrane słodycze i zabawki przekazano dzieciom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7)    Stowarzyszenie kontynuowało w roku 2012 realizację projektuAkademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka, poprzez liczne imprezy, konkursy, spotkaniaz ciekawymi ludźmi.

8)   W ramach Akademii Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka 14VI 2012r. odbyły się w naszej szkole rozgrywki międzyklasowe w piłkę nożną. Wzięło w nich udział 30 uczniów z klas IV a, b, c, i  klasy III. Zawody przebiegały w miłej atmosferze i w duchu „fair play”. Zwycięzcą została klasa IV c i otrzymała puchar przechodni, który pozostanie u nich do przyszłorocznych zawodów. Stowarzyszenie ufundowało ten puchar ( 100zł)

9)      W roku 2012 przyjęto 17 nowych członków do Stowarzyszenia.

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk