Sprawozdanie za rok 2011

Drukuj

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku za rok 2011r.
 
I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:
1.    Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4vw Słupsku,   ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk
3.    NIP: 8393123725
4.    REGON: 220989874
5.  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
6.    Numer KRS: 0000352605
7.    Data rejestracji: 31.03. 2010r.
8.    Forma prawna: Stowarzyszenie
9.    Skład Zarządu:
o    Inez Janion– prezes
o    Mariola Dudek- wiceprezes
o    Sylwia Modzelewska - sekretarz
o    Zofia Stańska - skarbnik
o    Bożena Gostkowska – członek
 
II.   W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku   realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest :

 •     wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

 •     integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

 •     promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

 •     wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 •     inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

 •     wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 •     unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

 •     rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych  technologii informatycznych,

 •     organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

 •     współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 •     podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

 •     prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 •      promocję  osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

 •     organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

 •     organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno- sportowych,

 •     organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

 •     działania na rzecz integracji europejskiej,

 •     wspieranie finansowe najuboższych uczniów,

 •     organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

 •     prowadzenie działalności wydawniczej,

 •     nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

 •     inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.


III. Stowarzyszenie w 2011 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
1.Składki członkowskie -480 zł
2.Darowizny pieniężne –100 570 zł
3.Dotacje – 0 zł
Ogółem, w roku 2011 przychody wyniosły 101 050 zł

V. Poniesione koszty w 2011 roku.
1.Na realizację zadań statutowych:

 •     „Małymi kroczkami do sukcesu”- 273,6  zł

 •     wyposażenie do Centrum –49 828, 47 zł

-sprzęt do Sali Doświadczania Świata wraz z usługą montażu (kolumna wodna, basen z podświetlanymi piłeczkami, wyspa światłowodów, kolumna wodna, świetlny prysznic z lampami UV, tapety fluorescencyjne, materace sensoryczne)
-sprzęt do Sali Terapii Ruchowej  ( Konik, Pająk, wielofunkcyjna ławeczka Jaskółka
-Sprzęt do Sali Integracji Sensorycznej ( podwieszane koniki, huśtawki, platformy,  materace, piłki, wałki, drobny sprzęt).
-Rolety tekstylne
-fotel kosmetyczny do gabinetu Biofeedback

 •     szkolenia- 5 620, 01 zł

-szkolenie –Sala Doświadczania Świata
-Kurs I stopnia –Integracja Sensoryczna
-Szkolenie –Warsztaty EEG Biofeedback
-kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia

 •     ubezpieczenie sprzętu- 350 zł

 •     wypłaty dla terapeutów w zakresie terapii SI, terapii ruchowej, terapii w Sali Doświadczania Świata, terapii  logopedycznej, biofeedback- 6 386 zł

Łącznie = 62458,08 zł
1.Wydatki na Stowarzyszenie- 89,40  (faktura, pełnomocnictwo)
2.Wydatki na rzecz innych – myszki do komputera, książki, sprzęt muzyczny – 1 362 zł
3.Bankowe opłaty manipulacyjne, przelewy -323,3 zł
4.Opłaty skarbowe- 2188 zł
5.Odsetki + 4,97 zł
Łącznie= 3 067,67 zł
Łącznie poniesione koszty w roku 2011 -  66 420, 78  zł
1.Stan środków na dzień 01.01. 2012 r.    37 303 22 zł
       Wyrównanie w ramach realizacji projektu „Małymi kroczkami do sukcesu”-273.60  - opłacono 04.02.2011r. Podatki -1108 zł – opłacono 29.01.2011 r.

VI.  W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi (Centrum) Stowarzyszenie w 2011 r. zatrudniło 7 pracowników na umowy- zlecenia.
Zawarto również porozumienie wolontaryjne z koordynatorem Centrum oraz z studentką II roku nauczania zintegrowanego, która w okresie marzec- czerwiec pomagała dzieciom niepełnosprawnym w odrabianiu prac domowych.
Ponadto Stowarzyszenie zawarło umowę o współpracy na czas nieokreślony oraz umowy partnerskie z dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku o użyczenie pomieszczeń na utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

VII. W omawianym okresie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku pod kierownictwem Zarządu:
1.Utworzyło Centrum   Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych.  Powstawało ono  miesiącach- marzec- czerwiec 2011 r. Po uzgodnieniach  z Dyrektorem SP-4 zadecydowano, że w ramach Centrum będzie funkcjonować pięć gabinetów:

 •     Biofeedback

 •     Terapia logopedyczna

 •     Terapia ruchowa

 •     Integracja Sensoryczna

 •     Sala Doświadczania Świata

Sala Integracji Sensorycznej oraz Sala Doświadczania Świata została utworzona od postaw. Przygotowane zostały sale na gabinety, które spełniały wymagania powierzchniowe. Wykonane zostały niezbędne remonty ( malowanie, elektryka).
1.Pierwszy etap - przeglądanie na stronach internetowych ofert sprzętu i wyposażenia do gabinetów, konsultacje z terapeutami na temat funkcjonalności urządzeń oraz niezbędnych przyrządów do sal.
2.Drugi etap- zakup sprzętu niezbędnego do Sali SI oraz Sali Doświadczenia Świata oraz doposażenie Sali Terapii Ruchowej, (w późniejszym terminie-zakup fotela do gabinetu Biofeedback).
3.Trzeci etap- wytypowanie osób spełniających wymagania kwalifikacyjne do podjęcia terapii z dziećmi. Skierowanie terapeutów na niezbędne do prowadzenia zajęć w gabinetach szkolenia i kursy.
4.Czwarty etap- we wrześniu 2011 odbył się nabór dzieci kwalifikujących się do terapii w gabinetach Centrum.
Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się 23 stycznia 2012 r.
W gabinetach Centrum prowadzona była  terapia dla dzieci w ramach:
- etatów nauczycielskich (18 godzin)
- godzin realizowanych z art. 42 KN ( 2 godziny w tygodniu)
- realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania”
-wynagrodzeń ze środków trzymanych od Fundacji Energa
Z terapii w Centrum korzystają dzieci, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym ze wskazaniami do ćwiczeń w konkretnej terapii.

 • Wyjątek stanowi Sala Doświadczania Świata, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. W bieżącym roku szkolnym – do lutego – skorzystało z tej formy terapii 34 uczniów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut. Sesja terapeutyczna obejmuje 10 spotkań. Zajęcia

 •  Terapia logopedyczna obejmuje łącznie 93 uczniów. Zajęcia (w czteroosobowych grupach) odbywają się raz w tygodniu i trwają cały rok szkolny.

 •    Zajęcia w zakresie Terapii Ruchowej (gimnastyka korekcyjna) obejmuje 67 uczniów. Zajęcia odbywają się cały rok, po jednej godzinie lekcyjnej.

 •    Integracja Sensoryczna – zajęcia obejmują 12 uczniów, trwają cały rok szkolny, raz w tygodniu po 60 minut.

 •    Biofeedback- zajęcia obejmują 12 dzieci. Sesja terapeutyczna to 10 spotkań po 60 minut.

2. Przekazano 973 zł na zakup sprzętu muzycznego  do zajęć z muzykoterapii,  89 zł na zakup myszki  komputerowych z okablowaniem do szkolnej biblioteki klas IV-VI.
3. Pozyskano środki w wysokości 300 zł na zakup nagród, na Regionalny Konkurs Plastyczny „Znane i nieznane miejsca mojego regionu” . Współorganizacja konkursu, którego przedmiotem było  wykonanie pracy plastycznej na temat „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.
       Cele  konkursu :

 •    kształtowanie tożsamości regionalnej,

 •    rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,

 •    wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych,

 •    kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej.

W drugiej edycji naszego konkursu wzięło udział ponad 500 uczniów z 56 szkół podstawowych i gimnazjów z naszego województwa.  Wystawa pokonkursowa ukazała bardzo dużo ciekawych i często zaskakujących miejsc, dostrzeżonych dzięki dziecięcej dociekliwości i zaangażowaniu . Pokazała nasz region z bardzo wielu stron: barwne zabytki, ciekawe architektonicznie domostwa, mosty, pomniki, piękne lasy, jeziora, wyjątkowe rośliny, pomniki przyrody itp


          

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk