Sprawozdanie za rok 2010

Drukuj

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku za rok 2010r.

 
I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:
1.    Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku,   ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk
3.    NIP: 8393123725
4.    REGON: 220989874
5.    Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
6.    Numer KRS: 0000352605
7.    Data rejestracji: 31.03. 2010r.
8.    Forma prawna: Stowarzyszenie
9.    Skład Zarządu:
o    Inez Janion– prezes
o    Mariola Dudek- wiceprezes
o    Sylwia Modzelewska - sekretarz
o    Zofia Stańska - skarbnik
o    Bożena Gostkowska – członek
 
II.    W okresie od 31.03.2010 r. do 31.12.2010 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku   realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest :
- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
-integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,
- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
-  inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,
- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,
- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych  technologii informatycznych,
- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,
- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi


§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,
- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocję  osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,
- organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,
- organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno- sportowych,
- organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,
- działania na rzecz integracji europejskiej,
- wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
-organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

III. Stowarzyszenie w 2010 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.
IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
1.    Składki członkowskie -580,00zł.
2.    Darowizny pieniężne –4 042,95zł
3.    Dotacje – 10 140,00 zł
Ogółem przychody wyniosły 14 762,95 zł.
V. Poniesione koszty w 2010 roku.
1.    Na realizację zadań statutowych -8 729.40 zł
2.    Wydatki na Stowarzyszenie-160 zł ( pieczątki, KRS)
3.    Bankowe opłaty manipulacyjne-109,60 zł
4.    Opłata za przelewy- 25, 50 zł
5.    Odsetki - 0, 32 zł
6.    Stan środków na koniec 2010 r. -1670, 23 zł
       Wyrównanie w ramach realizacji projektu „Małymi kroczkami do sukcesu”-273.60  - opłacono 04.02.2011r. Podatki -1108 zł – opłacono 29.01.2011 r.
VI. Stowarzyszenie w 2010 r. zatrudniło pracowników i wystąpiły następujące  umowy- zlecenia oraz porozumienia wolontaryjne.
Podczas realizacji projektu „ Małymi kroczkami do sukcesu” zawarto umowy –zlecenia  z 5 osobami oraz zawarto porozumienie wolontaryjne z koordynatorem projektu.
Podczas realizacji projektu „ Rodzinna herbatka z Wandą Chotomską” zawarto porozumienia wolontaryjne koordynatorem projektu oraz  2 nauczycielami biorącymi udział w projekcie.
Ponadto Stowarzyszenie zawarło umowę o współpracy na czas nieokreślony oraz umowy partnerskie z dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 4 w Słupsku o współpracy podczas realizacji projektów.
Umowę o partnerską zawarto również z  dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 5 w Słupsku o współpracy podczas realizacji projektu „ Małymi kroczkami do sukcesu”.
Dwa porozumienia wolontaryjne zawarto z  księgową o współpracy podczas realizacji wyżej wymienionych projektów.
Zawarto również porozumienie wykonywania świadczeń wolontaryjnych z nauczycielką podejmującą się wykonywania działań  związanych z pracą w świetlicy i bibliotece  kl. I-III.
VII. W omawianym okresie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku pod kierownictwem Zarządu:
1. Przystąpiło do konkursu o przyznanie dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację projektu „ Rodzinna herbatka z Wandą Chotomską” i otrzymało dotację  w kwocie 2460zł ( koszt całkowity projektu- 4210 zł, 1750zł- środki własne). Celem projektu była  wielopokoleniowa integracja dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin z pełnosprawnymi dziećmi . Pretekstem do  spotkania  „Rodzinna herbatka z Wandą Chotomską” był obchodzony 3 grudnia  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nim 15 dzieci niepełnosprawnych wraz z 3 członkami rodziny oraz 11 dzieci sprawnych oraz  laureaci konkursów i zaproszeni goście( razem 78 osób). Impreza odbyła się w miejskim Ratuszu w Sali 211.  Zakupiono również 50 książek Wandy Chotomskiej „ Rodzinna herbatka”, sześć spośród  nich przekazano osobom zaangażowanym w realizację projektu, jako narzędzie do realizacji zadań związanych z przygotowaniem imprezy integracyjnej. Po dwie książki przekazano  na rzecz szkół integracyjnych ( SP 4, SP 5, SP 10) , Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8, Miejskiej Biblioteki Publicznej ( Odział dla Dzieci i Młodzieży),Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.  Na spotkaniu wszystkie dzieci otrzymały  książkę Pani Wandy Chotomskiej wraz z płytą CD ( z zarejestrowanymi piosenkami, wierszami jej autorstwa).
2.  Przystąpiło do konkursu o przyznanie dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację projektu „ Małymi kroczkami do sukcesu” i otrzymało dotację  w kwocie 7.680 zł (Koszt  całkowity projektu 11.060, 3.380 zł - koszty własne). Celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu” było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych  poprzez udział w zajęciach specjalistycznych -  terapii logopedycznej oraz treningach biofeedback. Terapię prowadzono w okresie 12 tygodni (od maja do listopada 2010 r.)w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 i nr 5 w Słupsku.  16 uczniów ukończyło zajęcia specjalistyczne w tym: 6 uczniów dokonało korekty wady wymowy, 10 uczniów usprawniło funkcje fizyczne i intelektualne. Przeprowadzono łącznie 192 h zajęć specjalistycznych w tym: 72 h terapii logopedycznej i 120 h terapii biofeedback.
3. Współfinansowało wydanie książki Jolanty Nitkowskiej- Węglarz  „W poszukiwaniu zagubionej baśni” z okazji jubileuszu 30- lecia istnienia naszej szkoły (w kwocie  1400 zł)
 4. Zorganizowało i sfinansowało spotkanie autorskie   z pisarką regionalną Jolanty Nitkowskiej- Węglarz  (w kwocie 400zł)
5. Współfinansowało razem  z Radą Rodziców zakup kamery wykorzystywanej  do rejestracji życia szkoły i aktywności uczniów (w kwocie 1000zł - łączna wartość kamery  2242.95 zł )
– Rada Rodziców – 1242.95
-  Stowarzyszenie –darowizna -1000zł
5. Pozyskano radiomagnetofon i urządzenie wielofunkcyjne do wykorzystania  na zajęciach z biblioterapii, które odbywają się w bibliotece szkolnej  (realizacja projektu Rodzinna herbatka z Wandą Chotomską- ze środków  PFRON)  o wartości 721 zł
6. Zainicjowanie i koordynacja w szkole Projektu edukacyjnego „ Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka” . Celem tego projektu było promowanie  podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego zachowania  wśród dzieci i młodzieży. Uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych osób, szczególnie niepełnosprawnych. Wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób. W ramach projektu odbywały się konkursy wiedzowe, plastyczne, pięknego czytania, prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integracyjne, lekcje poświęcone kulturze zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk