Sprawozdanie za rok 2014r.

Drukuj

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

I.     Dane informacyjne o Stowarzyszeniu:

1.  Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

2.    Siedziba i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk

3.     NIP: 8393123725

4.     REGON: 220989874

5.  Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.      Numer KRS: 0000352605

7.       Data rejestracji: 31.03. 2010r.

8.      Data rejestracji: 29. 11. 2012r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

9.        Forma prawna: Stowarzyszenie

10.     Skład Zarządu:

o       Mariola Dudek – prezes

o       Anna Świętochowska- wiceprezes

o       Sylwia Modzelewska - sekretarz

o       Zofia Stańska - skarbnik

o       Bożena Gostkowska – członek

II. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku realizowało cele określone w paragrafie 7 Statutu:

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

- wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

-integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

- rozwój edukacji z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych,

- organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

- współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,

- pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

- prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocję osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

- organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

- organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych i rekreacyjno-sportowych,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

- organizowanie turystyki i wypoczynku dla rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia,

- działania na rzecz integracji europejskiej,

- wspieranie w różnych formach dzieci z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i wymagających wsparcia oraz członków ich rodzin,

-organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- nawiązanie współpracy z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

- inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

 

III. Stowarzyszenie w 2014 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

 Dochody za rok 2014 :

Ø    Bilans otwarcia (stan początkowy) - 3 266,62 zł

Ø    Składki członkowskie –720,00

Ø    Darowizny pieniężne na rzecz  Stowarzyszenia :

 – Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 4” - 20.000,00zł

 - Projekt „Terapia drogą do sprawności” – 40.000,00 zł

Ogółem, w roku 2014 przychody wyniosły  63.986,62 zł

W roku 2014 Stowarzyszenie pozyskało środki na sumę 60.720,00 zł

V. Poniesione koszty w 2014 roku:

Obsługa rachunku – 262, 50 zł

2. Na realizację zadań statutowych:

Ø    221,10 zł wydano na zakup książek – nagród dla laureatów Regionalnego Konkursu Plastyczno - Literackiego „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

Ø   100 zł wydano na nagrody dla laureatów Miejskiego Konkursu Plastycznego

i Recytatorskiego „Przyroda w poezji”

Ø    189,00 zł wydano na ubezpieczenie sprzętu z CentrumAktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ø   105,80 zł wydano na zakup słodyczy na międzyszkolną imprezę „Kubuś Puchatek podróżuje po krajach europejskich”

Ø    100,00 zł wydano na zakup słodyczy na imprezę międzyszkolną „Zabawa z ruchem drogowym”

Ø    70,00 zł wydano na toner do drukarki

Ø    299,97 zł wydano na materiały do dekoracji korytarzy

v             Stowarzyszenie realizowało Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 4”. Projekt byłwspółfinansowany ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie pozyskało 20.000,00 zł   

 Termin realizacji projektu: 01 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 4” było wyrównanie szans edukacyjnych 25 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 540 h zajęć specjalistycznych w tym: 60 h terapii logopedycznej, 100 h integracji sensorycznej, 120 h terapii w sali doświadczania świata, 60 h terapii biofeedback, 40 h terapii ruchowej, 40 h socjoterapii, 40 h muzykoterapii, 40 h tyflopedagogiki, 40 h arteterapii.

- Wypłaty dla terapeutów – 18.900,00 zł

Z dotacji zakupiono:

- pomoce do terapii integracji sensorycznej – 400,00 zł

- pomoce dla logopedy –268,00 zł

- materiały papiernicze do zajęć arteterapii – 432 zł

v  Stowarzyszenie realizowało ProjektTerapia drogą do sprawności”. Projekt byłfinansowany ze środkówFundacji ENERGA. Stowarzyszenie pozyskało 40.000,00 zł.

Termin realizacji projektu: 1 marca 2014 r. do 7 grudnia 2014 r.

Głównym celem zadania „Terapia drogą do sprawności” było wyrównywanie szans edukacyjnych 48 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych. Założone cele zadania zostały osiągnięte. Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 858 godzin zajęć specjalistycznych w tym: 52 godziny terapii logopedycznej, 182 godziny integracji sensorycznej, 260 godzin terapii w sali doświadczania świata, 260 godzin terapii biofeedback, 52 godzinyh terapii ruchowej, 52 godziny muzykoterapii.

- Wypłaty dla terapeutów –34.320,00

Z dotacji zakupiono:

- materiały papiernicze i biurowe - 246,90 zł

- laptop i oprogramowanie – 3307,00 zł

- radioodtwarzacz – 332,17 zł

- pompce do terapii integracji sensorycznej – 1263,90 zł

- pomoce do terapii integracji sensorycznej – 530,03 zł

 

Zajęcia realizowane z  Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 4 iTerapia drogą do sprawności” odbywały się w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w gabinetach Centrum prowadzona była terapia dla dzieci w ramach:

- etatów nauczycielskich,

- godzin realizowanych z art. 42 KN

Łącznie poniesione koszty w roku 2014 r. – 61.348,37zł

VI. Stan środków na dzień 31.12. 2014 r. – 2.638,25 zł

VII. Działania Stowarzyszenia

1. Realizacja Projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 4"iTerapia drogą do sprawności” w Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Po raz kolejny stowarzyszenie było współorganizatorem  Regionalnego Konkursu Plastyczno- Literackiego „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej i literackiej na temat „Znane i nieznane miejsca mojego regionu”. 

Celem  konkursu jest:

·    kształtowanie tożsamości regionalnej,

·     rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych i literackich,

·kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej znanych, charakterystycznych dla naszego regionu,

·promowanie dorobku kulturalnego i gospodarczego oraz walorów przyrodniczychi turystycznych swojej miejscowości,

·  rozbudzenie w dzieciach i młodzieży poczucia więzi i dumy z miejsc zamieszkania,

·    wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych.

W piątej edycji konkursu wzięło udział ponad 300 uczniów.Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem nadesłano 336 prac konkursowych, w tym 268 prac plastycznych i 68 prac literackich. Z ocenionych prac Komisja wyłoniła 9 laureatów i wyróżniła 11 najlepszych prac plastycznych i 5 literackich.

 

3. Stowarzyszenie kontynuowało w roku 2014 realizację projektuAkademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka, poprzez liczne imprezy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

4. W ramach pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi Stowarzyszenie w 2014 r. zatrudniło 9 pracowników – terapeutów do projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 4” i 9 pracowników – terapeutów do projektu „Terapia drogą do sprawności”.

 

5. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia:

- prowadził dokumentację stowarzyszenia,

- podpisał porozumienie wolontariackie z  księgową, w celu prowadzenia księgowości w projektach „Małymi kroczkami do sukcesu 4” i „Terapia drogą do sprawności”,

- podpisał porozumienia wolontariackie z koordynatorami projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 4” i „Terapia drogą do sprawności”,

- przygotował projekt kalendarzyków reklamujących Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku,

- rozliczył darowiznę od Fundacji Energa,

- przygotował tablicę pamiątkową o Centrum Aktywności i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Fundacji ENERGA,

- Opracował nowy projekt „Terapia drogą do sprawności 2 ”do Fundacji Energa, w celu pozyskania funduszy na działalności Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

 

6. Na stronie internetowej na bieżąco są udzielane informacje o aktualnej działalności naszego Stowarzyszenia.

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk