Małymi kroczkami do sukcesu 2

Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji: od 4 czerwca 2012 r. do  15 grudnia 2012 r.

Partnerzy biorący udział w realizacji zadania:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

Głównym celem zadania „Małymi kroczkami do sukcesu 2” było wyrównanie szans edukacyjnych 51 dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych.

 Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 300 h zajęć specjalistycznych w tym: 15 h terapii logopedycznej, 45 h integracji sensorycznej, 45 h terapii w sali doświadczania świata, 30 h terapii biofeedback, 30 h terapii ruchowej, 45 h biblioterapii, 30 h muzykoterapii i 30 h zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, tyflopedagogiki 30 h.

 

Zajęcia terapeutyczne

-Integracja Sensoryczna -zajęcia mające na celu stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

-terapia ruchowa- której celem jest korygowanie wad postawy w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz usprawnianie dzieci z obniżoną siłą mięśniową,

-biofeedback- usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentrację uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagą, poprawianie  samooceny oraz zwiększanie  odporności  immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególne w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- sala doświadczania świata  czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta  odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga  koncentrację  uwagi. stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię.  

-biblioterapia- wspomaga komunikację, pobudza do rozmowy, odpręża, uspokaja, odwraca uwagę od sytuacji stresogennych, kształtuje właściwe postawy zachowań wobec osób niepełnosprawnych, integruje osoby niepełnosprawne ze środowiskiem społecznym, uczy szacunku i tolerancji dla „inności”, kształtuje umiejętność rozwiązywania konfliktów i wzmacnia więzi w grupie rówieśniczej.

-muzykoterapia- zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.

- logopedia- potrzeby w zakresie korekty wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, co niewątpliwie prowadzi do zaburzeń w komunikacji społecznej, stresu i odizolowywania się dzieci od otoczenia

-zespół korekcyjno-kompensacyjny- którego celem będzie nadrabianie zaległości i braków, dla dzieci z możliwościami intelektualnymi kształtującymi się poniżej przeciętnej , ale nie na poziomie upośledzenia umysłowego –stymulowanie rozwoju poznawczego i zmniejszanie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, Pomogą generalizować nowo nabytą wiedzę z już posiadaną, wykorzystaniu jej w różnych dziedzinach, dokonywaniu uogólnień szczególnie o charakterze werbalnym.

 - tyflopedagogika – zajęcia dla dzieci  słabo widzących możliwość pracy z wykwalifikowanym terapeutą

 

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk