Małymi kroczkami do sukcesu 8

Drukuj

 

Małymi kroczkami do sukcesu 8

 Kontynuacja poprzednich projektów „Małymi kroczkami do sukcesu 6” i „Małymi kroczkami do sukcesu 7”. W projekcie „Małymi kroczkami do sukcesu 8” chcemy objąć jak największą grupę dzieci terapią specjalistyczną. Zadanie jest więc odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dzieci niepełnosprawnych oraz na niewystarczającą ofertę zajęć specjalistycznych dla nich w Słupsku. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały wyłonione główne problemy dzieci niepełnosprawnych, które skutkować mogą odizolowaniem społecznym, pogłębiającym się poczuciem niższej wartości, trudnościami adaptacyjnymi, niższymi niż możliwości tych dzieci osiągnięciami w nauce oraz często też niedostosowaniem społecznym, a w końcowym efekcie wykluczeniem społecznym, a więc: - wady wymowy utrudniające komunikację społeczną, możliwość nawiązywania kontaktów, problemy w nauce, - pogłębiające się zaburzenia sprawności fizycznej i intelektualnej przy braku dodatkowych zajęć wspomagających zaburzone sfery, - słabe kompetencje komunikacyjne werbalne i niewerbalne, co uniemożliwia pełnienie określonych ról społecznych, - niewłaściwe nawyki ruchowe powodujące pogłębianie się schorzeń w zakresie ruchowym, - zaburzenia sensoryczne - zaburzenia emocjonalne, agresja, nadpobudliwość ruchowa, popadanie w konflikty z otoczeniem, - słaby rozwój umiejętności kluczowych, - zaburzenia wzroku i słuchu, co powoduje trudności w nauce i życiu w środowisku szkolnym i społecznym, - niewystarczająca umiejętność generalizowania nabywanej wiedzy, wykorzystywanie jej w praktyce, co skutkuje powierzchownością lub wręcz niemożnością w zakresie przyswajania zadań edukacyjnych, - słaba koncentracja uwagi mająca odzwierciedlenie w słabych osiągnięciach, trudnościach w nauce - słaba umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej, - zaburzenia w zachowaniu, czego skutkiem może być odizolowanie i brak akceptacji i prawidłowych wzorców jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i agresją, - brak zaradności w życiu codziennym, podejmowaniu decyzji, unikanie kontaktów społecznych - brak poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena, poczucie bycia gorszym, - izolacja społeczna, brak akceptacji co skutkować może wykluczeniem społecznym, - pogłębianie się różnic edukacyjnych, - utrudniony dostęp do narzędzi specjalistycznych i materiałów dydaktycznych, co powoduje trudności w opanowaniu materiału programowego. Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 6 - 14 lat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z miasta Słupska. Grupa docelowa to 30 - 38 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, ul. Leszczyńskiego 17, 76 - 200 Słupsk w okresie od 13.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk