Małymi kroczkami do sukcesu 7

Drukuj

 

Małymi kroczkami do sukcesu 7

Projekt ten był odpowiedzią na problemy dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta Słupska określonym w programie rozwojowym miasta Słupska. Specjalistyczne zajęcia prowadzone przez terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim niezbędne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - doświadczenie. Celem głównym terapii było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska poprzez zwiększenie dostępności tych uczniów do zajęć specjalistycznych w okresie od 20.03.2017 r. do 31.10.2017 r. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, ul. Leszczyńskiego 17, 76 - 200 Słupsk.

            Celem projektu jest prowadzenie rehabilitacji, która ma przyczynić się do:

a) nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, wzroku, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną

c) usprawnienia i wspierania funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Sposobem realizacji tych celów jest prowadzenie terapii:

- Sala Doświadczania Świata czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga koncentrację uwagi, stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię.

- Biofeedback - usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentrację uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagą, poprawianie samooceny oraz zwiększanie odporności immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególne w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- Muzykoterapia - zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.

- Socjoterapia - jest formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Rozwija u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego.

- Tyflopedagogika - zajęcia terapii usprawniania widzenia pomagać będą dzieciom słabo widzącym nadawać znaczenie temu, co widzą i wykorzystywać na co dzień informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Dzieci będą się uczyć w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i sprawność w wykonywaniu określonej czynności.

- Surdopedagogika – jest to terapia, która polega na usprawnianiu dysfunkcji słuchu, zaktywizowaniu resztek słuchu. Celem działań rewalidacyjnych w surdopedagogice jest przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu, przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych. Dzieci będą uczyły się kompensowania zaburzonego analizatora innymi zmysłami. Podczas terapii należy stworzyć dziecku niedosłyszącemu optymalne warunki rozwoju i osiągania efektów na miarę indywidualnych możliwości.

- Logorytmika - Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.

 

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk