Małymi kroczkami do sukcesu 5

Drukuj

Małymi kroczkami do sukcesu 5

 Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 5” jest kontynuacją poprzedniego projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 4”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie pozyskało 15.000,00 zł

Termin realizacji: od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Realizacja zajęć specjalistycznych: od 1 września 2015 do 30 listopada 2015

Partner biorący udział w realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

Zajęcia realizowane z Projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 5odbywały się w:

Centrum Aktywności i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym terapii było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska poprzez zwiększenie dostępności tych uczniów do zajęć specjalistycznych.

Zgodnie z założonymi celami odbyło się łącznie 533 godziny z terapii grupowych i indywidualnych: 39 godzin terapii logopedycznej, 117 godzin terapii integracji sensorycznej, 117 godzin terapii w Sali Doświadczania Świata, 78 godzin terapii Biofeedback, 52 godziny z muzykoterapii, 26 godzin socjoterapii, 39 godzin tyflopedagogiki i 26 godzin arteterapii.

Rodzaje zajęć specjalistycznych realizowane w ramach projektu:

- Terapia logopedyczna - korekta wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, co niewątpliwie prowadzi do zaburzeń w komunikacji społecznej, stresu i odizolowywania się dzieci od otoczenia

- Integracja Sensoryczna - zajęcia mające na celu stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

- Sala Doświadczania Świata czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga koncentrację uwagi, stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię. 

- Biofeedback - usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentracji uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychicznej równowagi, poprawianie samooceny oraz zwiększanie odporności immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególne w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- Muzykoterapia - zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.

- Socjoterapia - jest formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Rozwija u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego.

- Tyflopedagogika - zajęcia terapii usprawniania widzenia pomagać będą dzieciom słabo widzącym nadawać znaczenie temu, co widzą i wykorzystywać na co dzień informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Dzieci będą się uczyć w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i sprawność w wykonywaniu określonej czynności.

- Arteterapia – zajęcia terapeutyczne polegające na aktywności plastycznej – wykorzystywane w procesach kompensacji, korekcji skierowane do dzieci niespecyficznym zachowaniu, zaburzone w sferze rozwojowej i społecznej, mające trudności edukacyjne, przy zaburzeniach integracji sensorycznej, zaburzeniach dyslektycznych.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk