Małymi kroczkami do sukcesu 4

Drukuj

 

Małymi kroczkami do sukcesu 4

 

Projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 4” jest kontynuacją poprzedniego projektu „Małymi kroczkami do sukcesu 3”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie pozyskało 20.000,00 zł

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Realizacja zajęć specjalistycznych: od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Partner biorący udział w realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

Zajęcia realizowane z Projektu„Małymi kroczkami do sukcesu 4odbywają się w:

Centrum Aktywności i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem głównym terapii jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 25 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska poprzez zwiększenie dostępności tych uczniów do zajęć specjalistycznych.

Zgodnie z założonymi celami odbędzie się łącznie 540 godzin z terapii grupowych i indywidualnych: 60 godzin terapii logopedycznej, 100 godzin terapii integracji sensorycznej, 120 godzin terapii w Sali Doświadczania Świata, 60 godzin terapii Biofeedback, 40 godzin z terapii ruchowej, 40 godzin z muzykoterapii, 40 godzin socjoterapii, 40 godzin tyflopedagogiki i 40 godzin arteterapii.

Rodzaje zajęć specjalistycznych realizowane w ramach projektu:

- Terapia logopedyczna - korekta wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, co niewątpliwie prowadzi do zaburzeń w komunikacji społecznej, stresu i odizolowywania się dzieci od otoczenia

- Integracja Sensoryczna - zajęcia mające na celu stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

- Sala Doświadczania Świata czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga koncentrację uwagi, stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię. 

- Biofeedback - usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentracji uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychicznej równowagi, poprawianie samooceny oraz zwiększanie odporności immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególne w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- Terapia ruchowa - której celem jest korygowanie wad postawy w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz usprawnianie dzieci z obniżoną siłą mięśniową.

- Muzykoterapia - zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.

- Socjoterapia - jest formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Rozwija u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego.

- Tyflopedagogika - zajęcia terapii usprawniania widzenia pomagać będą dzieciom słabo widzącym nadawać znaczenie temu, co widzą i wykorzystywać na co dzień informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Dzieci będą się uczyć w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i sprawność w wykonywaniu określonej czynności.

- Arteterapia – zajęcia terapeutyczne polegające na aktywności plastycznej – wykorzystywane w procesach kompensacji, korekcji skierowane do dzieci niespecyficznym zachowaniu, zaburzone w sferze rozwojowej i społecznej, mające trudności edukacyjne, przy zaburzeniach integracji sensorycznej, zaburzeniach dyslektycznych.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk