Małymi kroczkami do sukcesu 3

Drukuj

 

Małymi kroczkami do sukcesu 3

 

·       Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

·       Termin realizacji: w okresie od 01 kwietnia 2013 r. do 05 grudnia 2013 r.

·       Partner biorący udział w realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

·       Celem głównym terapii  jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych  29  dzieci  niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska poprzez zwiększenie  dostępności  tych uczniów do zajęć specjalistycznych.

·   Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 480 h zajęć specjalistycznych w tym: 48  godzin  zajęć  logopedycznych,  192  godzin  zajęć integracji sensorycznej, 72 godzin  zajęć w Sali Doświadczania Świata, 96  godzin  zajęć Biofeedback, 24 godzin  zajęć z biblioterapii i 24 godzin  zajęć z muzykoterapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             W 2012r. stowarzyszenie realizowało   projekt ze środków pozyskanych   z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych – „Małymi kroczkami do sukcesu 2”. Zgłosiło się  wielu rodziców z prośbą o objęcie ich niepełnosprawnych dzieci tym projektem, nie byliśmy jednak w stanie zakwalifikować wszystkich ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dlatego też powstał kolejny projekt „Małymi kroczkami do sukcesu 3 - kontynuacja poprzedniego projektu.

    Przeprowadzono wstępną diagnozę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych. Z kafeterii wielu problemów i potrzeb dzieci niepełnosprawnych wyłonione zostały te, które są priorytetowe w procesie wczesnej terapii a mianowicie:

- logopedia - potrzeby w zakresie korekty wad wymowy utrudniające nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, co niewątpliwie prowadzi do zaburzeń w komunikacji społecznej, stresu i odizolowywania się dzieci od otoczenia

- Integracja Sensoryczna - zajęcia mające na celu stymulację poszczególnych zmysłów np. motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, a także dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

- terapia ruchowa - której celem jest korygowanie wad postawy w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz usprawnianie dzieci z obniżoną siłą mięśniową,

-biofeedback - usprawnianie funkcjonowania mózgu, poprawa koncentrację uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagą, poprawianie  samooceny oraz zwiększanie  odporności  immunologicznej. Biofeedback stosowany jest szczególne w przypadku dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie: koncentracji uwagi, procesów uczenia się, zachowania, w zaburzeniach funkcji poznawczych.

- sala doświadczania świata  czyli doświadczanie świata zmysłami. Terapia ta  odpręża, relaksuje i wycisza, wspomaga  koncentrację  uwagi. stymulację zmysłów, pobudza wyobraźnię.  

- biblioterapia - wspomaga komunikację, pobudza do rozmowy, odpręża, uspokaja, odwraca uwagę od sytuacji stresogennych, kształtuje właściwe postawy zachowań wobec osób niepełnosprawnych, integruje osoby niepełnosprawne ze środowiskiem społecznym, uczy szacunku i tolerancji dla „inności”, kształtuje umiejętność rozwiązywania konfliktów i wzmacnia więzi w grupie rówieśniczej.

- muzykoterapia - zwiększa wrażliwość emocjonalną, ułatwia zmianę postawy wobec życia, uspokaja, odpręża, działa przeciw stresowo, wycisza agresję, symuluje koncentrację uwagi i pamięci. Zajęcia tego typu mają cel leczniczy, który zmierza do korekcji zaburzonych funkcji, stymulacji rozwoju w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć psychofizycznych oraz dostarcza korzystne doświadczenia społeczne, wzmacnia samoocenę, uwrażliwia muzycznie.

Specjalistyczne zajęcia prowadzone były  przez terapeutów ,  którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim niezbędne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi –doświadczenie.

  Zgodnie z założonymi celami przeprowadzono łącznie 480 h zajęć specjalistycznych w tym: 48  godzin  zajęć  logopedycznych,  192  godzin  zajęć integracji sensorycznej, 72 godzin  zajęć w Sali Doświadczania Świata, 96  godzin  zajęć Biofeedback, 24 godzin  zajęć z biblioterapii i 24 godzin  zajęć z muzykoterapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk