Biblioterapia

Drukuj

Biblioterapia (wg Ireny Boreckiej) jest działaniem terapeutycznym opierającym się o zastosowanie materiałów czytelniczych, rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny, jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby przez ukierunkowane czytanie.


          Zajęcia  z biblioterapii mają ponadto za zadanie kształtowanie postaw prospołecznych wobec niepełnosprawnych i rozwoju empatii i współodczuwania.
         Akceptacja dziecka niepełnosprawnego przez rodzinę oraz najbliższe środowisko, w tym i kolegów z klasy, jest jedną z podstawowych potrzeb dla jego prawidłowego rozwoju. Dziecko odtrącone i nieakceptowane opanowuje gniew, agresja , frustracja i może blokować jego rozwój intelektualny.
          Dzieci niepełnosprawne  często nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym, a tym samym nie czują się jego pełnoprawnymi członkami. Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych jest w tym samym stopniu zjawiskiem społecznym co psychologicznym, ale najtrudniejsze do pokonania dla obu stron są bariery psychiczne. Zadaniem biblioterapii jest przełamywanie tych barier, zapobieganie tworzeniu się stereotypów i uprzedzeń oraz przełamanie społecznego tabu: otwartego mówienia o niepełnosprawności i traktowania jej jak części codziennego życia.
       Dzieci niepełnosprawne powinny być w stałym kontakcie z dziećmi pełnosprawnymi i mieć jak najwięcej okazji do wspólnego podejmowania z nimi różnych czynności oraz rozwiązywanie problemów wieku nastoletniego. Dlatego też program ten obejmuje zagadnienia i problemy, z którymi dzieci spotykają się na co dzień w szkole i na podwórku.
              Dzięki uczestnictwu w zajęciach z biblioterapii wszyscy uczniowie nauczą się szacunku i tolerancji dla „inności”, poznają sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów i właściwego reagowania na przemoc i agresywne zachowania. Nauczą się też radzić  z własną słabością i złością, poznają podstawowe zasady savoir-vivre’u  oraz odkryją, iż dobra lektura potrafi wpłynąć na ich życie.
         Zajęcia biblioterapeutyczne przebiegają wg określonego schematu. Rozpoczynają się od ćwiczeń integracyjnych, które odbywają się w kręgu (dzieci siedzą na poduszkach). Następnie  uczniowie uczestniczą w zabawach lub rozmowie tematycznej dotyczącej omawianego zagadnienia. Kolejny etap to zapoznanie uczniów z tekstem opowiadania lub fragmentem książki, który stanowi punkt wyjścia do pracy terapeutycznej. W dalszej kolejności następuje wspólne omówienie tekstu, a następnie wykonywanie zadań, często w formie zabawy , których celem jest wskazanie jak radzić sobie w sytuacjach analogicznych do opisanych w tekście. Zazwyczaj zadania wyznaczone przez biblioterapeutę odbywają się w grupie, co ma istotny wpływ na integrację grupy oraz stwarza możliwości kształtowania właściwych postaw i zachowań uczniów.

CELE TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZE BIBLIOTERAPII

-integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- kształtowanie empatii , wrażliwości i tolerancji dla „ inności”,

- wzmocnienie więzi w grupie,

- eliminacja stanów stresogennych,

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

- budowanie postawy wzajemnego szacunku,

- kształtowanie właściwych postaw u osób niepełnosprawnych,

- pomoc w akceptacji swojej osoby,

- eliminowanie zachowań agresywnych,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych uczuć,

-zachęcanie do kreatywności i twórczego działania,

- rozwijanie wyobraźni ucznia inspirowanej tekstem literackim,

- kształcenie nawyku czytania,

- wzmocnienie indywidualności, samodzielności i wiary w siebie,

- kształcenie umiejętności radzenia sobie z presja rówieśniczą,

- wyrabianie otwartej i aktywnej postawy wobec świata,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę,

- uświadomienie potrzeby zawierania przyjaźni,

- kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania,

-tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie

- pomoc w przełamywaniu różnego rodzaju strachu ( lęku).

 

MODEL PROCESU BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO

Prawidłowo przebiegający proces biblioterapeutyczny składa się

z następujących etapów:

1. Diagnoza( rozpoznanie problemu)

2. Dobór odpowiedniej literatury

3.  Zajęcia integrujące grupę

 4. Postępowanie terapeutyczno- wychowawcze, które może przebiegać następująco:

- czytanie indywidualne lub zbiorowe, słuchanie dobranej literatury,

- identyfikacja z bohaterem literackim lub przedstawioną sytuacją,

- refleksja nad czytanym tekstem, samym sobą, sytuacja w jakiej uczeń obecnie się znajduje,

- katharsis- rodzaj „ oczyszczenia”, odreagowanie, odczucia ulgi, wynikające 

z uświadomienia sobie, że można znaleźć rady na istniejące problemy,

- „ wgląd w siebie” – przemyślenie ważnych problemów z pomocą biblioterapeuty ( lub samodzielnie)

- zmiana postaw i zachowań uczestników terapii.

 

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk