Akademia Dobrych Manier

Drukuj

Projekt edukacyjny „ Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka”

           Projekt edukacyjny „ Akademia Dobrych Manier im. Kubusia Puchatka” jest realizowany w klasach 0-VI  podczas zajęć lekcyjnych i  dodatkowych oraz  imprez. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie z naszej szkoły.

        Istotą  projektu jest przybliżenie uczniom podstawowych zasad savoir-vivre’u i  umiejętności kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób.

         Uczniowie z  klasach IV- VI raz w miesiącu uczestniczą w lekcjach wychowawczych dotyczących zasad dobrych manier.

           Ponadto wszyscy uczniowie biorą udział w konkursach, zabawach i zajęciach pozalekcyjnych , podczas których były realizowane zagadnienie mające na celu zapoznanie ich  ze wzorcowym sposobem bycia w szkole i w najbliższym środowisku.

 

Cel główny

      Promowanie  podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego zachowania  wśród dzieci i młodzieży. Uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych osób, szczególnie niepełnosprawnych.

 

Cele szczegółowe

- wyrabianie umiejętności postępowania zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, 

- zwrócenie uwagi na różnice i podobieństwa kulturowe i obyczajowe między Polską a innymi narodami,

-  wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, 

 - kształtowanie  pozytywnych zachowań wychowawczych wobec rówieśników,

- przygotowanie uczniów do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego,

- kształtowanie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej,

-  poznanie norm obyczajowych obowiązujących w dawnych czasach,

- rozumienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych,

- rozwijanie  umiejętności dokonywania własnej oceny,  umiejętności korygowania własnego postępowania,

- uczenie sposobów niwelowania niewłaściwych zachowań,

- uczenie kultury słowa.

 

Sprawozdanie za rok 2010 - 2011 - Pobierz

Sprawozdanie za rok 2011 - 2012 - Pobierz

Thursday the 2nd. Copyright SP4Slupsk